aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

W gminie Psary powstanie mieszkanie chronione

13.04.2018

Gmina Psary otrzymała dofinansowanie na realizację projektu: „Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Goląszy Górnej.”
 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

W dniu 18 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego podpisał z gminą umowę na dofinansowanie przedmiotowego zadania.
Całkowita wartość inwestycji to: 593 494,14 zł, dofinansowanie ze środków unijnych: 504 470,01 zł.
Program jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014- 2020. Oś priorytetowa:
X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie: 10. 2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych. Poddziałanie: 10. 2. 4. Rozwój mieszkalnictwa  socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych- wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Inwestycja polega na utworzeniu mieszkania chronionego dla 3 osób w zabytkowym budynku po byłej szkole podstawowej w Goląszy Górnej.  
Zakres inwestycji obejmuje:
- prace remontowe/budowlane dotyczące adaptacji pomieszczeń na mieszkanie chronione,
- wyposażenie mieszkania,
- monitoring mieszkania,
- promocję projektu.

Projekt umożliwi osiągnięcie celów:
Cel główny: lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez utworzenie mieszkania chronionego w gminie Psary;
Cele szczegółowe: wykorzystanie dostępnej infrastruktury publicznej na cele społeczne poprzez remont szkoły podstawowej w Goląszy Górnej celem utworzenia mieszkania chronionego
- adaptacja pomieszczeń szkoły na potrzeby mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych czy starszych oraz wyposażenie mieszkania.

Projekt realizuje – Gmina Psary, zaś budynkiem i mieszkaniem w imieniu wnioskodawcy zarządzać będzie jednostka organizacyjna gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach.

- „Bardzo się cieszę z planowanej inwestycji w formie mieszkań chronionych w Goląszy Górnej. Ta nowa forma wsparcia przewidziana jest dla mieszkańców gminy Psary będących w szczególnej sytuacji życiowej, tj. osób starszych, niepełnosprawnych, mających trudności w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki stałej, systematycznej współpracy pracowników Ośrodka z lokatorami mieszkań chronionych, znacznie ułatwione będzie ich  funkcjonowanie w środowisku lokalnym, gwarantując im poczucie bezpieczeństwa i samodzielności. Pragnę nadmienić, że mieszkania chronione nie są częstą formą wsparcia w gminach wiejskich, dlatego tym bardziej cieszy fakt planowania tej inwestycji w naszej gminie.” - mówi A. Sarnik – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach.

Realizacja zadania połączona jest z innymi działaniami mającymi na celu kompleksową modernizację budynku. Z obiektem związane są jeszcze dwa projekty: „Remont budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania” oraz „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Goląszy Górnej”. Obydwa starają się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020. Pierwszy zakłada kompleksową termomodernizację, drugi remont i wyposażenie pozostałej części  obiektu, celem utworzenia klubu aktywnego mieszkańca, w ramach którego będzie działał klub seniora oraz bawialnia dla dzieci. Zakończenie kompleksowej modernizacji jest przewidziane na 2021 r. Wartość 3 projektów ogółem to ponad 2,9 mln zł, a dofinansowane, o które gmina się stara to: 2,1 mln zł.

Wróć