aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

XLI - Sesja Rady Gminy Psary

17.05.2018

Psary, dnia 17.05.2018 r.


RADA GMINY PSARY
42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4


Uprzejmie zawiadamiam,
że XLI - Sesja Rady Gminy Psary,
odbędzie się dnia 24 maja 2018r. o godz. 14:00
w Ośrodku Kultury w Dąbiu


Porządek obrad XLI Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:
1) Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Psary.
4) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5) Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
6) Analiza wykonania budżetu za 2017r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Psary.
a) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Psary
b) Sprawozdanie finansowe.
c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu budżetu.
d) Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu.
e) Dyskusja.
7) Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
 1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Psary za 2017 rok.
 2. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.
 3. Udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goląszy – Brzękowicach.
 4. Zmiany uchwały nr XXXIX/478/2018 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
 5. Zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Gminy Psary”, zmienionej uchwałą nr XXXV/414/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 2017r.
 6. Zmiany uchwały nr XVIII/202/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów – Mieszkańców Gminy Psary”.
 7. Uchylenia uchwały Nr XXVII/299/2017 Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 8. Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Gminy Psary Nr XVII/187/2016 z dnia 23 marca 2016r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.
 9. Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Gminy Psary Nr XVII/186/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 marca 2016r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary”.
 10. Zmiany Uchwały Nr XII/124/2015 Rady Gminy Psary z 29 października 2015r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025” zmienionej uchwałą nr XIII/141/2015 Rady Gminy Psary z 26 listopada 2015r. i uchwałą nr XXVIII/310/2017 z dnia 30 marca 2017r.
 11. Zmian w budżecie gminy na 2018r.
 12. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
 13. Wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu biurowego mieszczącego się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach stanowiącego własność Gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
8) Interpelacje i zapytania.
9) Wolne wnioski.
10) Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica

Wróć