aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Aktualność

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PSARY

02.02.2018

ZARZĄDZENIE NR 0050. 9. 2018
WÓJTA GMINY PSARY
z dnia 1 lutego 2018 rokuw sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Psary w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na podstawie : art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 ze zm.)


Zarządzam :
§ 1


1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych gminy Psary w zakresie:
a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
b) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Psary oraz na stronie internetowej gminy Psary www.psary.pl.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Psary z dnia 01.02.2018 r.

Wróć